بازی و سرگرمی از منظر احادیث شیعه

منتشر شده در مجله : فقه و بازی‌های مجازی۱

بازی به معنی هرگونه فعالیتی است که صرفاً به‌قصد سرگرمی و لذت‌جویی باشد و مشمول کسب ‌و کار نشود.

توضیحات بیشتر »

بازی و سرگرمی از منظر احادیث اهل سنت

منتشر شده در مجله : فقه و بازی‌های مجازی۱

بازی به معنی هرگونه فعالیتی است که صرفاً به قصد سرگرمی و لذت‌جویی باشد و مشمول کسب و کار نشود.

توضیحات بیشتر »

لهو در فقه شیعی

منتشر شده در مجله : فقه و بازی‌های مجازی۱

در این گزارش تلاش شده است تا نظرات فقهای شیعی در رابطه با حکم فقهی لهو جمع‌آوری شود اما پیش از آن معنای لغوی لهو و حکم شرعی آلات لهو از دیدگاه فقها بیان می‌شود.

توضیحات بیشتر »

لغو در فقه شیعه

منتشر شده در مجله : فقه و بازی‌های مجازی۱

در باب لغو نسبت به لهو و لعب، پژوهش‌های بسیار کمتری انجام شده است. در کتب فقهی، بحث لغو به دلیل اشتراک آن در مصادیق خارجی با لهو و لعب، در ادامه مباحث لهو و لعب مطرح شده است. از نظر حکم فقهی و شرعی نیز تفاوت قابل توجهی با آن دو مفهوم ندارد. حسن […]

توضیحات بیشتر »


مفهوم‌شناسی بازی‌ها و سرگرمی‌ها

منتشر شده در مجله : فقه و بازی‌های مجازی۱

نویسنده در این یادداشت، به مفهوم‌شناسی واژه‌های «لهو، لعب، لغو، عبث و باطل» راجع به بازی‌ها و سرگرمی‌های بشری می‌پردازد. وی قائل است، این کلمات، غالباً از معنای لغوی و نیز اصطلاحی برخوردارند اما تفاوت جوهری بین لغت و اصطلاح در آن‌ها مشاهده نمی‌شود، بلکه در برخی از آن‌ها تمایز بین معنای لغوی و اصطلاحی چندان مشخص نیست.

توضیحات بیشتر »

لهو در فقه اهل‌سنت

منتشر شده در مجله : فقه و بازی‌های مجازی۱

در این گزارش تلاش شده است تا نظرات فقهای اهل‌سنت در رابطه با حکم فقهی لهو جمع‌آوری شود اما پیش از آن معنای لغوی لهو و حکم شرعی آلات لهو از دیدگاه فقها بیان می‌شود.

توضیحات بیشتر »

لعب در فقه اهل‌سنت

منتشر شده در مجله : فقه و بازی‌های مجازی۱

در این گزارش تلاش شده است تا نظرات برخی فقهای اهل‌سنت در رابطه با حکم فقهی لعب جمع‌آوری شود اما پیش از آن معنای لغوی لعب بیان می‌شود.

توضیحات بیشتر »

لغو در فقه اهل‌سنت

منتشر شده در مجله : فقه و بازی‌های مجازی۱

در فقه اهل‌سنت، مطالب زیادی در رابطه با حکم لغو یافت نمی‌شود اما از همان نگاشته‌های اندک نیز روشن می‌شود که لغو به‌صورت مطلق حرام نیست، بلکه برخی از مصادیق آن، مباح و برخی دیگر، مکروه هستند.

توضیحات بیشتر »