بازی و سرگرمی از منظر احادیث شیعه

منتشر شده در مجله : فقه و بازی‌های مجازی۱

بازی به معنی هرگونه فعالیتی است که صرفاً به‌قصد سرگرمی و لذت‌جویی باشد و مشمول کسب ‌و کار نشود.

توضیحات بیشتر »