لغو در فقه شیعه

منتشر شده در مجله : فقه و بازی‌های مجازی۱

در باب لغو نسبت به لهو و لعب، پژوهش‌های بسیار کمتری انجام شده است. در کتب فقهی، بحث لغو به دلیل اشتراک آن در مصادیق خارجی با لهو و لعب، در ادامه مباحث لهو و لعب مطرح شده است. از نظر حکم فقهی و شرعی نیز تفاوت قابل توجهی با آن دو مفهوم ندارد. حسن […]

توضیحات بیشتر »